Thursday, December 17, 2015

भूकम्प पिडितले पाउने २ लाख बाँड्ने कार्यबिधि तयार, कसले र कस्तो घर बनाउन कसरी रकम पाउने हेरौं बिस्तृतमा (नक्सा सहित)

बैशाख महिनामा आएका ठुला भुकम्पका कारण घर गुमाउन पुगेका जनताका लागी बितरण गरिने घोषणा गरिएको २ लाख अनुदान रकम बाँड्ने कार्यबिधि तयार भईसकेको छ। तर यसका लागी सजिलै तपाईंले त्यो रकम पाउनुहुने भने छैन। त्यसका लागी केहि शर्त हरु छन जुन तपाईं सबैले पुरा गर्नुपर्ने छ।
आबश्यक शर्तहरुः

कस्ता ब्यक्तिले पाउनेः

मर्मत तथा प्रबलीकरण गर्दा पनि प्रयोग गर्न नसक्ने गरी पूर्णरुपमा क्षति भएका आवास भवनको घरधनी, 
तर
भूकम्पबाट क्षति भएको बाहेक सोही स्थान वा अन्यत्र आवास भवन नभएको व्यक्ति वा परिवार ।

तपाईंसँग नागरिकताको प्रतिलिपी वा मतदाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि वा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिबाट प्रदान गरिएको परिचय पत्र हुनुपर्नेछ ।

यदी माथी उल्लेखित कुनैपनि प्रमाण नभएको अवस्थामा स्थानीय समुदायको रोहवरमा भूकम्प पिडित भनी स्थानीय निकायले प्रमाणीकरण गरेको व्यक्ति भएपनि हुनेछ ।


कस्तो घर कसरी बनाएमा यो रकम पाईनेः

सरकारी यो नियम अनुसार तपाईंले यस अघीनै यदि आफ्नो तरिाकले बनाउनु भएको छ भने तपाईंले यो रकम पाउनुहुने छैन। तपाईंलाई शहरि बिभागले निश्चित घरका नक्साहरु दिनेछ, त्यहि मध्ये कुनै एक मोडेल छानेर भने अनुसार बनाउनु पर्ने छ।
 नक्सा र डिजाइन ः 
(१) डिभिजन कार्यालयले लाभग्राहीहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि सहितका नमूना आवासका डिजाइनहरु उपलव्ध गराउने छन् । लाभग्राहीले नमूना आवासका प्रविधिहरु मध्ये कुनै एक छान्नु पर्नेछ । यसमा कोठाको नाप र कोठाको संख्या आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सकिनेछ । (नक्साहरु तल दिईएको छ)

(२) घर निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अनुशरण गर्ने, तालिम प्राप्त कालिगढवाट निर्माण कार्य गराउने र तोकिएको गुणस्तर कायम गर्ने गरी अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले स्थानीय निकायबाट प्राप्त हुनेअनुसूची–१ अनुसारको दरखास्त भरी समझदारी पत्रमा दस्तखत गर्नुपर्ने छ । 

(३) माथि २ नंमा उल्लिखित लाभग्राही र स्थानीय निकाय बीच हुनेसमझदारीपत्रको  नमूना सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार पारी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई उपलब्ध गराउने छ । 

(४)सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नक्सा, डिजाईन र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि सम्बन्धी सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।

(५) ४ नंमा भने बमोजिमको सुपरिवेक्षणको लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आवश्यकता अनुसार ईन्जिनियर, सव ईन्जिनियर, असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर करार सेवाबाट प्राप्त गरी व्यवस्था गर्नेछ ।

तपाईंले रकम कसरी पाउनेः
यदि तपाईंले यस कार्यबिधिमा भने अनुसार काम गर्न गराउन मन्जुर छु भनि हस्ताक्षर गरि सम्झौता गर्नुभयो भने ३ किस्तामा बढिमा २ लाख सम्म रकम अनुदानको रुपमा पाईने छ।

(क) अनुदानको रकम स्थानीय निकायले लाभग्राहिको बैङ्क खातामा भुक्तानी गर्ने छ । तर, पहिलो किस्ता भूक्तानीको लागि वैंक खाता नभएका लाभग्राहीलाई नगदै अनुदान वितरण गरिने छ ।

(ख) रकम भुक्तानी गर्दा अनुसूची–३ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी ३ किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो अनुदान रकम अधिकतम २ लाख रुपैयाँ  हुनेछ । 

(ग) माथी उल्लेखित नक्साहरुबाट छनौट गरिएको आवास भवनको डिजाइन र प्रविधि वमोजिम आवास भवन निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने २ लाख रुपैयाँसम्मको सहायता रकम भन्दा वढी लागत रकम लाभग्राही आँफैले वेहोर्नु पर्नेछ । आफै व्यहोर्न नसक्ने लाभग्राहीहरुको हकमा ३ लाख रुपैयाँ सम्मको सहुलियत कर्जा लाभग्राहीहरुको सामुहिक जमानीका आधारमा बैंकिङ्क प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । 

(घ) सरकारवाट उपलव्ध हुने सहायताको सम्पूर्ण रकम आवास भवन निर्माणको कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ र यो भन्दा कम लागतका आवास भवन निर्माण गरेमा सोही अनुसारको रकम मात्र अनुदान दिइनेछ ।

(ङ) समझदारी पत्र तथा खर्च सम्वन्धी विवरणको अभिलेख जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले राख्नेछ ।


यि पनि छन है शर्तः
(२) अन्य स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्थाबाट आवास भवन निर्माणका लागि पूर्ण अनुदान वा आवास भवन नै प्राप्त गरेको लाभग्राहीलाई यस कार्यविधि बमोजिमको २ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराइने छैन ।

(३) कुनै लाभग्राहीको एक भन्दा बढी आवास भवन क्षति भएकोमा त्यस्तो लाभग्राहीले यस कार्यविधिको अधीनमा एउटा आवास भवन पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउने छ । एकभन्दा बढी स्थानमा आवास भवन हुने लाभग्राहीलाई अर्को स्थानमा घर पुनर्निर्माण गर्नु नपर्ने अवस्थामा यो अनुदान सहायता उपलब्ध गराइने छैन । 

(४) बुँदाहरु (२) र (३) को प्रयोजनका लागी लाभग्राहीले अनुसूची– २ बमोजिको स्वयं घोषणाको फाराम भरी पेश गर्नु पर्नेछ ।


सरकारले आबश्यक सामाग्रीको ब्यबस्था यस अनुरुप गर्ने भनेको छः
यस कार्यविधि बमोजिम अनुदान दिने आवासको लागि आवश्यक पर्ने जस्तापाता, सिमेन्ट, हुक, कब्जा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु स्थानीय बजारमा यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग र समन्वय सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा विभागहरु, डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र स्थानीय निकायहरुले गर्ने छन्।

(२) बुँदा (१) बमोजिमको निर्माण समाग्रीहरुको गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलेर यस्ता सामाग्रीहरु व्यवस्थाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक कार्य गर्नेछन्।


भवनका नमुनाहरुः

नेपाल सरकारको भवन बिभाग संगै, जापानी सहयोग नियोग (JICA) तथा बिश्व बैंकका परामर्शदाता समेतले बनाएर ढुंगा तथा ईट्टाका सिमेन्ट तथा माटोको जोडाईमा बनाउनका लागी यि नक्साहरु प्रस्ताव गरेका छन। तपाईंले यिनै मध्ये १ छान्नु पर्ने छ। यससंगै सबै नमुना घरहरुकोलागी आबश्यक सामाग्रिको अनुमानीत बिवरण, ज्यामी तथा मिस्त्रीको बिवरण पनि दिईएको छ। प्रत्येक घरहरु बनाउदा कत्रो साईजको बनाउने, जग कसरी बनाउने, गार्होको जडान कसरी गर्ने, छाना कसरी राख्ने लगायतका सबै बिबरण बिस्तृत रुपमा दिईएको छ। 


कुनै समस्या परेमा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ।

ईंट्टाको गार्हो सिमेन्टको जोडाईमा बनाउने भएमाः

नमुना १)

 नमुना २)
 नमुना ३)
 नमुना ४)
 नमुना ५)

नमुना ६)नमुना ७)


ढुंगाको गार्हो सिमेन्टको जोडाईमा बनाउने भएमाः

नमुना १)
 नमुना  २)
 नमुना ३)
 नमुना ४)
 नमुना ५)
 नमुना ६)
 नमुना ७)
 नमुना ८)ढुंगाको गार्हो माटोको जोडाईः

नमुना १)
ईट्टाको गार्हो माटोको जोडाईः

नमुना १)